top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Energiproduktion/Energi,Olja/Gas

2012-10 – 2014-08 Likriktarstation HVDC, ABB, Tyskland
Ansvarig för av hantering av granskningar mellan byggare, kund och ABB för civildelen (Mark, fundament, Byggnader)

2012-05 - 2012-10 Töcksfors ställverk, Fortum
Uppdragsansvarig samt projektör för utbyggnad av ställverksområde. Bygghandling.

2009-05 - 2009-10 Illulisat vattenkraftverk, MT Höjgaard
Framtagande av ritningar och mängder för förfrågningsunderlag för ny vattenkraftstation. Tunnlar, bergrum, tillfartsvägar.

2008-06 - 2009-10 Hjuleberg Vindkraftspark, Vattenfall Vindkraft
Ansvarig markprojektering av ca 6km nya tillfartsvägar och planer för 18 st kraftverk samt uppgradering av 8,5 km befintligt vägnät. Fältinventering. Förfrågningsunderlag/Bygghandling.

2008-02 - 2008-11 Åsvedal Vindkraftspark, Vattenfall Vindkraft
Ansvarig markprojektering av ca 5km nya tillfartsvägar och planer för 11 st kraftverk samt uppgradering av 7 km befintligt vägnät. Fältinventering. Förfrågningsunderlag/Bygghandling.

2007 - 2008 Changinola, Skanska
Nytt kraftverk. Projektering av schakter och mänger för intag utlopp, station, tunnlar, dammar, vägar mm. Bygghandlingar.

2005 - 2006 Storforsen, Skellefte Kraft
Ny kraftstation. Mark/bergrojektering av tillfartväg/tunnel, Bergrum, Trappschakt, utloppstunnel samt div. markarbeten. Bygghandling.

2004 - 2005 Qorlortorsuaq, MTHojgaard
MTHojgaard, Qorlortorsuaq. Ny kraftstation.Projektering av vägar, servicevägar, kanaler, schakter för fram¬tagande av förfrågningsunderlag avseende totalentreprenad.

2004 - 2005 Fyllnadsdamm, Vattenfall vattenkraftFyllnadsdamm. Projektering bankförstärkning för dammsäkerhethöjande åtgärder.

2000 - --> Lerum Jonsered, VattenfallMarkprojektering 7km gasledning

1999 - --> Panama, MT Höjgaard
Mark/Bergprojektering, förslagsritningar 5 km kanaler, 7 st jorddammar, tunnlar, dammar och vattenmagasin. Volymberäkningar.

1998- --> Bottenkonturer, Vattenfall vattenkraft
Skapat kartor över bottenkonturer utifrån radaramätningar för verklig botten och djup på lösa bottensediment.

1998 - --> Bolivia, Skanska
Förstudie för 5 st dammlägen, avseende vattenutbredning, vattenvolymer, dammvolymer m.m.

1997 - 1998 Krångfors kraftverk, Vattenfall Vattenkraft
Mark/Bergprojektering för breddning av utloppstunneln samt tillfartsväg.

bottom of page