top of page

REFERENSER

Arbete och erfarenheter som egenföretagare

År                            Referensprojekt

 

                              Industri

 

2023-04 – 2023-       Hitachi, Ludvika

                                  Huvudgata på Hitachi Ludvika, utbyte av överbyggnad för truck lastbilstrafik, utbyte av spår,                                              byte av befintlig avvattning/ sjövatten / vatten. Detaljprojektering, spår, väg, VA.

 

2022-03 –                 Gästrike vatten. Gävle

                                 Nytt avloppsreningsverk ska ersätta befintligt, Ingår i beställarorganisationen för en                                                            samverkansentreprenad som sakkunnig Mark / Yttre VA. Färdigt 2027. Projektkostnad ca 1.5 mdkr

 

2021-02 – 2021-02   Byggmax. Ludvika

                                  Detaljprojektering mark för nyetablering. Framtagande av bygghandling för                                                                        utförande entreprenad.

 

2016 – 2021              Arlanda, Ny pir inklusive 32 ha markyta. Swedavia

                                  Teknikansvarig/Projektledning mark. Framtagande av systemhandling och programhandling                                            samt bygghandling för utförandeentreprenad.

                                  32 ha hårdgjord yta huvudansvarig för överbyggnader och höjdsättningar inkl. schakter fyllningar                                    för ny pir (350m), brygghus samt övriga konstruktioner, VA, hydrant, markvärme, el, tele                                                  stödmurar etc. 100+ konsulter inblandade från en mängd olika discipliner. Entreprenadsumma                                        mark 3 miljarder

 

2018                         Nytt godsområde ABB, Ludvika

                                 Projektering av 36000m2 yta för inkommande och avgående gods i obruten mark. Mark samt Va                                       projektering.

2015                         Norra Porten ABB, Ludvika

                                 Projektering av yttre miljö samt dag-, spill- vatten för ny vaktkur samt nytt gångstråk.

 

2014 -  2015             Bilmetro Ludvika

                                 Projektering av dag och spillvaten för ny utbyggnad av befintlig bilhall i samverkansentreprenad.

 

2014                         Spendrups Grängesberg, Ny Dravhall

                                 Projektering av dag och spillvaten för ny utbyggnad.

 

2013 -  2014             Ny testhall HVDC ABB, Ludvika

                                 Teknikansvarig mark för  utbyggnad av testhall för Högspänd likström. Framtagande av                                                     bygghandlingar av mark i samverkansentreprenad med ABB, Byggpartner, AEB.

                              Järnväg

 

2022 - 2023              Kolbäck, Ställverksbyte

                                 Teknikansvarig Banunderbyggnad för detaljprojektering 9st ställverksbyten inför FU.                                                           Kioskplaceringar samt tillhörande tillfart för servicefordon.

 

2022 - 2023             Tillberga, Spåromläggningar av bangård

                                Teknikansvarig Mark för detaljprojektering järnväg inför FU. Spårjusteringar, rivning befintlig                                              perrong.

 

2021 - 2022-           Jakobshyttan – Degerön, Godsstråket genom Bergslagen

                                Detaljprojektering järnväg och bullervall. 12km delvis nytt dubbelspår delvis breddning till                                                 dubbelspår.

 

2021                       Gustafs.

                               Förlängning av mötesstation samt ny planskild korsning

                               Detaljprojektering. Teknikansvarig järnväg/mark

 

2020 - 2021            Borås – Varberg, Trafikverket

                               Utvärdering av befintlig banvall samt nyprojektering ca 9km jvg.

                               Åtgärdsförslag.

 

2020 - 2021            Jakobshyttan – Degerön, Godsstråket genom Bergslagen

                               Teknikansvarig Bana. Förprojektering av 12km järnväg till entreprenör inför anbudslämnande

                            Vägar, gator och broar

 

2022 – 2023            Östersunds kommun, 3 st bussgator.

                                Detaljprojektering av 2 delområden för uppförande av bussgator i befintlig gatumiljö.

                                 Teknikansvarig väg / VA.

 

2022                          Ludvika kommun, Miljö för hämta och lämna , grund-och förskola

                                  Detaljprojektering av lokalgata  för uppförande av gata i befintlig gatumiljö.

                                  Teknikansvarig väg.

 

2022                          Södertälje kommun, lokalgata.

                                  Detaljprojektering av lokalgata  för uppförande av gata i befintlig gatumiljö.

                                  Teknikansvarig väg.

 

2021 – 2022              Brittsand, Ludvika

                                  Lokalgator i nytt bostadsområde.

                                  Detaljprojektering.

 

2020                           Kolstavägen, Arlanda. Swedavia

                                   Teknikansvarig för Va- omläggningar till nytt serviceområde, inkluderande, Dag-, Spill, P-fas.

                                   Detaljprojektering breddning samt upprustning av lokalgata samt framtida industriområde.

 

2020                          Säkerhetsåtgärden trafikverket. Smedjebacken

                                   Projektledning / detaljprojektering av säkerhetshöjande åtgärder. 3 obevakade överfarter stängs                                     och ersätts med nya vägar/gc.

 

2019 – 2020-             Nytt bostadsområde Täby, Täby Kommun

                                   Teknikansvarig  Mark/VA

                                   Detaljprojektering breddning samt upprustning av lokalgata, Förfrågningsunderlag för nytt                                               bostadsområde med 69 parhus inkl lokalgata tomtplaneringar. Exploatör Aros Bostäder

                                     

2019 – 2020                GC Vägar Mora, Trafikverket

                                    Teknikansvarig Mark/väg

                                   Detaljprojektering GC vägar, En nydragning 600m en breddning av 800m väg med separat GC,                                        busshpl passager mm. Bygghandling.

 

2018                           GC passage Saxdalen, Ludvika kommun, Trafikverket

                                   Detaljprojektering GC överfart, ny busshpl samt anslutningar förfrågningsunderlag samt                                                    bygghandling.

 

2018                            Flytta av GC, ABB, kommun

                                    Byte av sida för gc pga ny oljecentral som behöver parkeringsficka intill väg.

                                    Detaljprojektering omflyttning av väg gc samt ny stödmur.

 

2016 - 2017                 Genomfart Mora. Trafikverket

                                    Stöttat ÅF som resurs vid upprättande systemhandling.

 

2016 – 2018                Örebro kommun, Viktor Daléns väg.

                                    TA väg/VA Ca 600m ny väg. 4 vägskorsningar gc överfarter, busshpl infarter.

                                    Upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandling.

 

2016 – 2017                V288, Projektering i samarbete med ÅF av ett antal anslutningar mot ny V288. 3d projektering.

                                    Upprättande  bygghandling.

 

2016 –2017                 Mattias Trafikskola. Projektering och upprättande bygghandling av nya halkbanor för bil, mc                                            samt lastbilar, uppställningsplatser etc.

 

2015 – 2018                Förbifart Stockholm, FSK02 ÅF/Trafikverket

                                    Ansvarig för upprätthållande av 3D modell bergtunnlar/förskärningar.

                                    Ansvarig för upprätthållande av karteringsunderlag.

 

2014 – 2016                Örebro kommun, Upprustning, Restalundsvägen

                                    TA Väg. Upprättande av förfrågningsunderlag för upprustning samt nya planteringar, grönytor                                            gångbanor, GC-överfarter etc.

 

2015                            Örebro kommun, Åbyrondellen, säkerhetshöjande åtgärder

                                    Upprättande av förfrågningsunderlag för väg-/gc- korsning i samband med rondell där                                                       säkerhetshöjande åtgärder var skälet.

 

2014 – 2015                Örebro kommun, Cykelstråk, Sörby - Centrum

                                    Upprättande av förfrågningsunderlag för 5 st vägkorsningar för anpassning mot nytt cykelstråk                                        mellan Sörby och Centrum

 

2014                           Kullbergska sjukhuset. Södermanlans landsting

                                   Ny parkering, Upprättande av förfrågningsunderlag för ny parkering till Kullbergska sjukhuset.

 

2013 – 2015                Förbifart Stockholm, ÅF/Trafikverket

                                    Layoutgranskning av bergritningar samt 3d projektering av bergskärningar i Häggvik.

 

2013 – 2014                 Vindkraftverk Ludvika

                                     Detaljprojektering av 2 st tillfartsvägar, ca 3km för 4st vindkraftverk.

 

2013                             Ny konstgräsplan, Ludvika Kommun

                                     Projektering, mark av ny konstgräsplan inkl. berg, lättfyllning, avvattning, anslutande väg och                                           installationsbyggnad.

                                 Energiproduktion/Energi, Olja/Gas

 

2012 – 2014                Likriktarstation HVCD, Dolwin2,  ABB, Tyskland

                                    Projektansvarig för kvalitet på handlingar samt utförande mellan byggare, kund och ABB för                                            civildelen (mark, fundament, byggnader). Vara länken mellan ABB´s krav på färdig anläggning till                                      utförarens arbete på plats i Tyskland

 

                                Övrigt

 

2021 – 2022                Svärdsjö.

                                    Ny lokalgata inkl tomter. nybyggnad. Detaljprojektering ny gata, parkeringar samt tomtmark.

 

2020                             Smedjebacken, LSS boende. nybyggnad

                                     Teknikansvarig mark för framtagande av bygghandling för utemiljö, samt parkeringar..

                                     

2019 – 2020                  Ny Förskola Smedjebacken, Smedjebackens kommun

                                      Teknikansvarig Mark för framtagande av bygghandling till upphandlad Entreprenör.                                                            Infartsvägar, parkeringar, avvattning, yttre VA samt lekområden för 8 avdelningar.

 

2017 – 2018                  Ny Förskola Fagersta, Fagersta kommun

                                      Förfrågningsunderlag och senare även bygghandling till upphandlad Entreprenör. Infartsvägar,                                        parkeringar, avvattning, yttre VA.

 

2017 – 2018                  Centralkök Fagersta. Fagersta kommun.

                                      Detaljprojektering av yttre miljö för godsytor samt personal parkeringar och entre´ inkl. VA.

 

2017/2021                     Svävargarage Muskö, Fortifikationsverket.

                                      Nytt område för svävargarage, Förfrågningsunderlag för upprättande av yttre körytor till större                                        svävare.

 

2017 – 2019                  Kv. Tjädern. Ludvika kommunfastigheter

                                      Projektering av yttre miljö samt VA för ny fastighet.

2016 – 2017                   Nytt demensboende Smedjebacken, Smedjebackens kommun

                                      Detaljprojektering av utemiljö för boende samt parkeringar, infart och entré.

                                     

2016                               Västlänken/Ostlänken, Granskning 3D modell bergtunnlar.

 

2015                              Ludvika kommun, ombyggnad Förskolan Lärkan

                                      Bygghandling för utemiljö. Lek etc.

 

2014 – 2015                  Björkänge tillagningskök, Fagersta kommun, Tillbyggnad kök

                                      Ny utformning parkering samt dag-, spill-, vattenomdragning.

 

2014 – 2015                  Brinellskolan, Fagersta kommun

                                      Omfattande ombyggnad av skola. Förfrågningsunderlag för yttre miljö med 3st                                                                  parkeringsområden, ny entré och avvattning.

 

2013 – 2015-                 Detaljplan, Brittsand Ludvika. AEB

                                      Projektledare för upprättande av detaljplan för 28ha  nytt bostadsområde intill Sjön Väsman i                                            Ludvika. Nya tillfartsvägar samt lokalgator. Uppdelning av 68 nya fastigheter, grönytor samt VA                                         för hela området.

 

2013 – 2014                  Ombyggnad av äldreboende till Förskola, Ludvika kommun

                                      Design av yttre miljö i samband med ombyggnad av äldreboende till förskola, Upprättande av                                        förfrågningsunderlag samt detaljprojektering vid totalentreprenad. Yttre miljö: ytor för                                                      att hämta och lämna, samt innegårdar för lekytor.

bottom of page